The Vision - Polish Version

Wychowanie katolickie – Deklaracja programowa

Wychowanie katolickie dokonuje się we wspólnotach będących pod natchnieniem Ducha Chrystusowego. Chrystusowe przykazanie miłości Boga i bliźniego wzbudza postawę wzajemnej troski, która znajduje wyraz w stosunkach międzyludzkich zarówno w szkołach katolickich, jak i poza nimi.

Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje godność, poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej.

Wychowanie katolickie jest otwarte na wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współpracę; wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze.

Wychowanie katolickie jest zakorzenione w ewangelicznych wartościach szacunku dla życia, miłości, solidarności, prawdy i sprawiedliwości; ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepszego społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego.

Wszystkie razem szkoły katolickie zapewniają wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości i pełne wychowanie, dzięki czemu mogą oni rozwinąć w pełni swoją wyjątkowość i możliwości.

Wszkołach katolickich Osoba i orędzie Jezusa Chrystusa wyraża się w:

Wspólnotach wiary, służby, modlitwy i praktyk religijnych.

Rozwoju wszystkich możliwości każdej osoby w klimacie radości, wolności, szacunku, podejmowania wyzwań, współpracy i świętowania.

Ubogaceniu intelektualnego, fizycznego, duchowego, moralnego, społecznego i uczuciowego życia ucznia.

Wspieraniu ducha miłości bliźniego, sprawiedliwości społecznej, globalnej świadomości i troski o innych, co prowadzi do praktycznej pomocy potrzebującym i partnerstwa.

Kulturze tolerancji, gdzie uznaje się, przyjmuje, otacza szacunkiem i opieką ludzi o odmiennej tożsamości.

Słuchaniu, wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, pojednaniu, leczeniu ran i pokoju.

Przygotowaniu uczniów do udanego i pełnego sensu życia, co pozwoli im przyczynić się do dobra wspólnego.

 Źródła…