Tagalog Version

Edukasyong Katoliko - Ang Pangitaing Pahayag 

Ang Edukasyong Katoliko ay nagaganap sa mga pamayanan na ang tanging inspirasyon ay ang Espiritu ni Kristo. Ang isa sa utos ni Kristo na mahalin ang Diyos at ang kapwa tao ay nagmula sa ganitong adhikain na naipapamalas sa uri ng pagsasama ng komunidad sa loob at labas ng paaralang katoliko.             

Ang Edukasyong Katoliko ay makatao. Nakasentro ito sa dignidad at kabuuang pag-unlad ng isang tao na minahal at nilikha sa imahe ng Diyos .            

Ang Edukasyong Katoliko ay pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang iba’t ibang paniniwala ng kapwa at tumutulong sa pagpapa-unlad ng kani-kanilang pananampalataya.            

Ang Edukasyong Katoliko ay nag-ugat sa mga aral na galing sa Ebanghelyo na  gumagalang sa Buhay, Pag-ibig, Kalayaan, Katotohanan at Katarungan na ninanais nito na pag-buklurin ang pananampalataya at kultura, bumuo ng isang mabuting pamayanan at itaguyod ang ikabubuti ng nakararami.  

Sama-sama, ang Paaralang Katoliko ay nagdudulot ng mataas na kalidad at buong edukasyon para sa lahat ng kabataan para maabot ang kanilang sariling pagkatao at natatagong lakas.   

Sa Paaralang Katoliko, ang katauhan at mensahe ni Kristo ay naipapabahagi sa:            

Pamayanan ng Pananampalataya, Paglilingkod, Panalangin at Pagsamba.            

Ang pag-unlad ng isang tao na makamit ang natatagong lakas sa  kapaligirang puno ng ligaya, kalayaan, paggalang, pagsubok, kooperasyon at pagdiriwang.            

Ang pagkalinga sa buhay ng isang mag-aaral - talino, pangkatawan, pang-ispiritual, moral, panglipunan at pang-damdamin.            

Ang pagtaguyod ng pag-bigay sa nangangailangan, panglipunang katarungan, pangkalahatang pag-mulat at pag-alala sa kapwa tungo sa pag-abot at pakikisalamuha.                       

Kulturang may pagkilala at paggalang at pagpapahalaga sa iba’t ibang uri ng pagkatao.            

Pakikinig, pag-uunawa, pagtitiwala, pagkakaisa, paghilom at kapayapaan.       

Ang paghahanda sa mga mag-aaral upang magkaroon ng maganda at malayuning pamumuhay para sa ikabubuti ng nakararami.