The Vision: Czech Version

Katolická výchova – programové prohlášení  

Katolická výchova probíhá ve společenstvích inspirovaných Duchem Svatým. Kristovo přikázání milovat Boha  a bližního vede ke vzájemné péči, která je vyjádřena vtahy v katolických školách i mimo ně.  

Katolická výchova je zaměřena na osobnost. Rozvíjí důstojnost, sebeúctu a úplný rozvoj každé osobnosti, která je stvořena k božímu obrazu  a jedinečně milována Bohem.  

Katolická výchova je otevřena všem. Respektuje  a zabývá se lidmi všech vyznání. Povzbuzuje věřící v rozvoji jejich vlastní víry. 

Katolická výchova vyrůstá z evangelních hodnot úcty k životu, lásky, solidarity, pravdy  a spravedlnosti. Jejím cílem je nalézt soulad mezi vírou  a kulturou, vybudovat lepší společnost   a uskutečňovat obecné dobro.   

Katolické školy společně nabízejí  vysoce kvalitní,  ucelenou výchovu  pro všechny mladé lidi, čímž rozvíjejí jejich jedinečnost  a potenciál. 

V katolických školách nachází Kristova osoba a poselství vyjádření v: 

společenstvích víry, služby, modlitby a liturgie

rozvoji plných možností každé osobnosti v prostředí radosti, svobody, úcty, odvahy přijmout výzvu, spolupráce  a oslavy

obohacení studentova života – intelektuálním, tělesném, duchovním, mravním, společenském i citovém 

rozvoji ducha milosrdenství, sociální spravedlnosti, globálního vědomí a péče o bližní, což vede k praktické pomoci lidem  a  vytváří  partnerství.

kultuře tolerance, kde jsou odlišní lidé poznáváni, vítáni, respektováni  a váženi

naslouchání, tichém porozumění, důvěře, smíření, uzdravení a  pokoji

přípravě studentů k vedení  naplněného a smysluplného života, který přispěje k obecnému  dobru.