The Vision- Irish Version

An tOideachas Caitliceach – An Aisling  

Spiorad Chríost is inspioráid do na pobail ina mbíonn An tOideachas Caitliceach lonnaithe. Spreagann aithne Chríost  i dtaca le grá do Dhia agus do do  chomharsa éiteas comhbhách ar léir é i gcaidrimh taobh istigh agus taobh amuigh de scoileanna Caitliceacha.

 

an tOideachas Caitliceach dírithe ar an duine. Cuireann sé dínit, féinmheas agus forbairt iomlán an duine chun cinn, an duine a chruthaigh Dia in íomhá féin agus grá ar leith Aige dó.

 

Rud uilechuimsitheach is ea An tOideachas Caitliceach.
Cothaíonn sé meas do dhaoine agus teagmháil le daoine, is cuma cén creideamh atá acu; spreagann sé forbairt spioradálta an duine ina chreideamh féin.

 

An tOideachas Caitliceach fréamhaithe i luachanna an tSoiscéil maidir le  Meas don Bheatha, An Grá, An Dlúthpháirtíocht, An Fhírinne agus An Chóir; tá sé de chuspóir aige an creideamh agus an cultúr a thabhairt chun comhréitithe, sochaí níos fearr a thógáil agus Leas an Phobail a chur chun cinn.

 

I dteannta a chéile, cuireann Na Scoileanna Caitliceacha oideachas cothrom d’ardchaighdeán ar fáil do gach duine óg, sa dóigh is gur féidir leis nó léi a fhéiniúlacht iomlán agus a mhianach iomlán a fhorbairt. 

I Scoileanna Caitliceacha léirítear pearsa agus teachtaireacht Chríost trí:

Pobail a chruthú ina bhfuil áit lárnach ag An Creideamh, An tSeirbhís, An Urnaí agus An tAdhradh; 

Mianach gach duine a fhorbairt ina iomláine i dtimpeallacht a chothaíonn an lúcháir, an tsaoirse, an meas, an dúshlán, an comhoibriú agus an ceiliúradh;

 

Saol an dalta a shaibhriú – an gné intleachtúil, fisiciúil, spioradálta, morálta, sóisialta agus mothúchánach san áireamh;

 

An charthanacht, an chóir shóisialta, eolas ar chúrsaí domhanda agus bá le daoine eile a chur chun cinn i dtreo gníomh a spreagadh agus páirtnéireachtaí a bhunú; 

 

Cultúr caoinfhulaingt  a chur chun cinn ina n-aithnítear agus ina gcuirtear fáilte roimh dhaoine atá éagsúil ó thaobh na féinúlachta de, le meas agus le grá;

 

Éisteacht, comhthuiscint, muinín, athmhuintearas, leigheas agus síocháin;

 

Daltaí a ullmhú le saol comhlíontach diongbháilte a chaitheamh, le leas an phobail.