Latvian Version

  Katoliska izglītība – vīzijas formulējums

Katoliska izglītība ir raksturīga sabiedrībā, kuru iedvesmo Kristus Gars. Kristus bauslis mīlēt Dievu un savu tuvāko iedvesmo savstarpējās attiecības gan katoļu skolās, gan ārpus tām.

Katoliska izglītība ir centrēta uz personu, kura ir radīta pēc Dieva tēla un tiek īpašā veidā Dieva mīlēta. Tāpēc katoliskā izglītība veicina godu, pašcieņu un katras personas pilnvērtīgu attīstību.

Katoliska izglītība ir atvērta, izturas ar cieņu un sadarbojas ar visu ticību pārstāvjiem. Tā mudina uz indivīda reliģisko izaugsmi katram savā ticībā.

Katoliska izglītība sakņojas Evaņģēlija vērtībās: godbijībā pret dzīvību, mīlestībā, solidaritātē, patiesībā un taisnīgumā. Tā tiecas harmonizēt ticību un kultūru, veidot labāku sabiedrību un kalpot kopējām interesēm.

Kopumā, Katoļu skolas nodrošina visiem jauniešiem kvalitāti un augstvērtīgu izglītību, lai viņi varētu izvērst pilnu savu unikalitāti un potenciālu.

Katoļu skolās Kristus persona un vēstījums izpaužas:

Ticības, kalpošanas un lūgšanas kopībā.

Katras personas pilna potenciāla attīstībā, kas īstenojas prieka, brīvības, cieņas, kritikas, sadarbības un svinību atmosfērā.

Skolēnu intelektuālās, fiziskās, garīgās, morālās, sociālās un emocionālās dzīves bagātināšanā.

Tuvāk mīlestības, sociālā taisnīguma, globālas apziņas un rūpju par citiem veicināšanā, kam seko praktiska līdzdalība palīdzībā.

Savstarpējas iecietības kultūrā, kurā tiek atzīti, uzņemti, cienīti un saudzēti visdažādāko veidu cilvēki.

Leklausīšanās, savstarpējās sapratnes, uzticēšanās, izlīgšanas, dziedināšanas un miera veicināšanā.

Skolēnu sagatavošanā, lai viņi vestu piepildītas un mērķtiecīgas dzīves un dotu ieguldījumu sabiedrības kopējo interešu labā.

Avoti:
Proclaiming the mission - The Distinctive Philosophy and Values of Catholic Education, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001);
Building Peace Shaping the Future, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001)
Life to the Full: A Vision for Catholic Education, CCMS, endorsed by the Catholic Bishops of NI. (Veritas1996)